[4-(3-AMINOMETHYL-PHENYL)-PIPERIDIN-1-YL]-(5-PHENETHYL- PYRIDIN-3-YL)-METHANONE

[4-(3-AMINOMETHYL-PHENYL)-PIPERIDIN-1-YL]-(5-PHENETHYL- PYRIDIN-3-YL)-METHANONE