1-(2-CHLOROPHENYL)-3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER

1-(2-CHLOROPHENYL)-3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER