ethyl 1-(4-aminophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

ethyl 1-(4-aminophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate