Ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

Ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate