[5-HYDROXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)-1-BENZOFURAN-7-YL]ACETONITRILE

[5-HYDROXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)-1-BENZOFURAN-7-YL]ACETONITRILE