5-HYDROXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)-1-BENZOFURAN-7-CARBONITRILE

5-HYDROXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)-1-BENZOFURAN-7-CARBONITRILE