2-(4-HYDROXY-PHENYL)BENZOFURAN-5-OL

2-(4-HYDROXY-PHENYL)BENZOFURAN-5-OL