2-[3-({METHYL[1-(2-NAPHTHOYL)PIPERIDIN-4-YL]AMINO}CARBONYL)-2-NAPHTHYL]-1-(1-NAPHTHYL)-2-OXOETHYLPHOSPHONIC ACID

2-[3-({METHYL[1-(2-NAPHTHOYL)PIPERIDIN-4-YL]AMINO}CARBONYL)-2-NAPHTHYL]-1-(1-NAPHTHYL)-2-OXOETHYLPHOSPHONIC ACID