4-Nitrophenyl b-D-thioglucopyranoside

4-Nitrophenyl b-D-thioglucopyranoside