indolylmethyl glucosinolate

indolylmethyl glucosinolate