5-(4-Chloro-phenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylamine

5-(4-Chloro-phenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylamine