S-[2-(Diethylamino)ethyl] o-ethyl ethylphosphonothioate

S-[2-(Diethylamino)ethyl] o-ethyl ethylphosphonothioate