tetrasodium 4-[(2E)-2-[4-formyl-6-methyl-5-oxo-3-(phosphonatooxymethyl)pyridin-2-ylidene]hydrazinyl]benzene-1,3-disulfonate

tetrasodium 4-[(2E)-2-[4-formyl-6-methyl-5-oxo-3-(phosphonatooxymethyl)pyridin-2-ylidene]hydrazinyl]benzene-1,3-disulfonate