methyl 3-methyl-1-phenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylate

methyl 3-methyl-1-phenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylate