2-(4-ethoxy-3,5-dimethylphenyl)pyridin-3-ol

2-(4-ethoxy-3,5-dimethylphenyl)pyridin-3-ol