ethyl 5-cyano-4-methyl-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate

ethyl 5-cyano-4-methyl-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate