(3-Trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cycloheptapyrazol-1-yl)-acetic acid

(3-Trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cycloheptapyrazol-1-yl)-acetic acid