N-(6-Chloro-2-phenyl-2H-benzotriazol-5-yl)-propionamide

N-(6-Chloro-2-phenyl-2H-benzotriazol-5-yl)-propionamide