2,4-dimethyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol

2,4-dimethyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol