4-methoxy-6-[(1E,3Z)-4-(4-methoxyphenyl)buta-1,3-dienyl]pyran-2-one

4-methoxy-6-[(1E,3Z)-4-(4-methoxyphenyl)buta-1,3-dienyl]pyran-2-one