1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)pent-4-en-2-ol

1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)pent-4-en-2-ol