1-(2-Methyl-2H-tetrazol-5-yl)-2-[(thiophen-2-ylmethyl)-amino]-ethanol

1-(2-Methyl-2H-tetrazol-5-yl)-2-[(thiophen-2-ylmethyl)-amino]-ethanol