5-(2-chlorophenyl)-3-phenyl-1H-1,2,4-triazole

5-(2-chlorophenyl)-3-phenyl-1H-1,2,4-triazole