1-(2-Methoxy-phenyl)-4-(1-phenethyl-1H-tetrazol-5-ylmethyl)-piperazine

1-(2-Methoxy-phenyl)-4-(1-phenethyl-1H-tetrazol-5-ylmethyl)-piperazine