1-Propene, 1,3-dichloro-2-methyl-, (Z)-

1-Propene, 1,3-dichloro-2-methyl-, (Z)-