2-(1-Methylethylideneamino)-ethanol

2-(1-Methylethylideneamino)-ethanol