2(3H)-benzoxazolone, 3-(trimethylsilyl)-

2(3H)-benzoxazolone, 3-(trimethylsilyl)-