6-methyl-N-phenyl-1,3-benzothiazol-2-amine

6-methyl-N-phenyl-1,3-benzothiazol-2-amine