1,4-diethynyl-2,5-dimethoxybenzene

1,4-diethynyl-2,5-dimethoxybenzene