4-({4-[3-(dimethylsulfamoyl)-4-methylphenyl]phthalazin-1-yl}amino)-N-methylbenzamide

4-({4-[3-(dimethylsulfamoyl)-4-methylphenyl]phthalazin-1-yl}amino)-N-methylbenzamide