Methyl 4-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoate

Methyl 4-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoate