(2,6-dimethoxyphenyl)cycloheptane

(2,6-dimethoxyphenyl)cycloheptane