2-Methoxyphenyl thienyl ketone

2-Methoxyphenyl thienyl ketone