2-Pentanone, dimethylhydrazone

2-Pentanone, dimethylhydrazone