2-(4-hydroxyphenyl)ethyl acetate

2-(4-hydroxyphenyl)ethyl acetate