2-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone

2-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone