ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate

ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate