2-Methyl-3-(3-nitro-phenyl)-3H-quinazolin-4-one

2-Methyl-3-(3-nitro-phenyl)-3H-quinazolin-4-one