2-Methyl-3-(3-trifluoromethyl-phenyl)-3H-quinazolin-4-one

2-Methyl-3-(3-trifluoromethyl-phenyl)-3H-quinazolin-4-one