7-Hydroxy-2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-8-trimethylsilyloxy-21H,23H-porphine

7-Hydroxy-2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-8-trimethylsilyloxy-21H,23H-porphine