Dimethylhexavinyloctasilsesquioxane

Dimethylhexavinyloctasilsesquioxane