3-Methyl-5-octadecyl-2-pentadecylthiophene

3-Methyl-5-octadecyl-2-pentadecylthiophene