3-Methyl-5-octadecyl-2-tridecylthiophene

3-Methyl-5-octadecyl-2-tridecylthiophene