1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,5,6'-heptachloro-5'-(methylsulfonyl)-

1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,5,6'-heptachloro-5'-(methylsulfonyl)-