Nalorphine, o,o'-bis(trimethylsilyl)-

Nalorphine, o,o'-bis(trimethylsilyl)-