Hemanthamine m-nitrobenzoate

Hemanthamine m-nitrobenzoate