4-({4-[4-methyl-3-(methylsulfamoyl)phenyl]phthalazin-1-yl}amino)benzamide

4-({4-[4-methyl-3-(methylsulfamoyl)phenyl]phthalazin-1-yl}amino)benzamide