N-Vinyloxy-3-demethylthiocolchicine

N-Vinyloxy-3-demethylthiocolchicine