4-(4-Chlorophenyl)-2,6-di(2-naphthyl)pyridine

4-(4-Chlorophenyl)-2,6-di(2-naphthyl)pyridine