trimethylsilyl 2-trimethylsilyloxyhexacosanoate

trimethylsilyl 2-trimethylsilyloxyhexacosanoate